Reklamacje

Postępowanie reklamacyjne

 

1. Użytkownik i Klient mogą złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Natural Snacks by As-Pol lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacja Klienta lub Użytkownika w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@natural-snacks.eu i powinna określać co najmniej:

  • dane Klienta lub Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta lub Użytkownika;
  • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • żądany przez Klienta lub Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (przesłanie Produktu zgodnego z treścią Umowy Sprzedaży, obniżenie ceny, zwrot ceny).

3. Natural Snacks by As-Pol udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta lub Użytkownika w chwili składania Oferty, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Natural Snacks by As-Pol zwraca się do Klienta lub Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.